S vami. Pre vás.

Vladimír Maňka

nezávislý kandidát na primátora mesta Zvolen

S vami. Pre vás.

Aktuality

30.10.2022
Poďakovanie

Milí Zvolenčania, ďakujem vám za dôveru ❤️. Veľmi si ju vážim. Pred voľbami sa podarilo zjednotiť tím 43 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva s rôznym

Čítať viac »

Prečo kandidujem

Milí Zvolenčania,

koncom júna t. r. som vám oznámil, že v októbrových voľbách budem kandidovať na funkciu primátora mesta Zvolen.

Prečo som sa tak rozhodol?

V prvom rade vznikla široká spoločenská požiadavka zo strany občanov, viacerých parlamentných i mimoparlamentných politických strán, osobností, veľkej časti poslancov mestského zastupiteľstva s rôznym politickým tričkom, vrátane nezávislých. 

Všetci sú presvedčení, že Zvolen sa akosi zasekol a treba ho posunúť. Mnohí za mnou neustále prichádzate, píšete. Hovoríte, že mi dôverujete na základe doterajších skúseností s výsledkami mojej práce. 

Vaša dôvera a podpora je pre mňa hnacou silou tak ako v minulosti, keď sa nám spolu podarilo zo Zvolena urobiť moderné a dynamické mesto. Vytvorili sme priateľskú atmosféru, kde sme sa navzájom počúvali, zbytočne nehádali, dôverovali si. Naplno sme sa sústredili na rozvoj mesta. Pamätáte?

Chcem to aj teraz urobiť pre vás a s vami.

S úctou,
Vladimír Maňka

Volebný program

„Mojim cieľom je, aby vo Zvolene ľudia radi žili, pracovali a trávili svoj voľný čas.”

10 najdôležitejších bodov môjho volebného programu si môžete pozrieť v tomto videu:

Volebné noviny Vladimíra Maňku

Plné znenie môjho volebného programu:

Doprava a parkovanie

 • Urobíme potrebné kroky, aby sme urýchlili vybudovanie obchvatu mesta R2. To nám pomôže pomocou cudzích zdrojov prepojiť Zvolenský zámok s námestím. Vytvoríme bezpečnejší a plynulejší pohyb peších a cyklistov po námestí a znížime exhaláty a hluk na námestí.
 • Vybudujeme cyklistické chodníky spájajúce centrum mesta so sídliskami a sídliská navzájom.
 • Zrekonštruujeme miestne komunikácie vrátane generálnej opravy chodníkov, parkovísk.
 • Doriešime s VUC vybudovanie kruhovej križovatky pri bývalej Hypernove.
 • So Slovenskou správou ciest budeme riešiť križovatku na Lučeneckej ceste.
 • Zabezpečíme vybudovanie elektronických infotabúľ na zastávkach MHD s možnosťou sledovania spojov s uvedením aktuálneho meškania podľa údajov GPS a ich prepojenie s aplikáciou.
 • Zrekonštruujeme strechu autobusovej stanice a vybudujeme záchytné parkovisko na streche autobusovej stanice ako aktívnej zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami a následným návratom vody do obehu.
 • Vybudujeme parkovacie domy na sídliskách vrátane podzemných parkovacích objektov so zelenou strechou.
 • Postupne zavedieme regulované parkovanie na všetkých sídliskách a na celom území mesta.
 • Pri platenom parkovaní tí, ktorí potrebujú zaparkovať na kratší čas, nebudú platiť plnú hodinovú sadzbu.
 • Zavedieme bezplatnú dopravu v MHD pre deti do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov a ŤZP.

Voľnočasové aktivity, mládež, kultúra a šport

 • Vybudujeme modernú plaváreň, kúpalisko a zóny pre šport, relax a rekreáciu.
 • Na námestí vytvoríme priestor na stretávania mládeže: na jednom mieste letné kino, ľadová plocha, miesto pre prezentovanie sa mladých ľudí.
 • Vytvoríme podmienky pre atraktívnejší kultúrny, športový a spoločenský život vo Zvolene.
 • Vytvoríme oddychovú zónu v areáli Borovej hory.
 • Vybudujeme informačné centrum pre návštevníkov parku Lanice, ktorého súčasťou bude environmentálne a informačné ekocentrum pre deti.
 • Dobudujeme turistické atrakcie a potrebnú základnú infraštruktúru v areáli a okolí Pustého hradu pre ďalší rozvoj cestovného ruchu.
 • Zlepšíme stav a zvýšime počet detských a multifunkčných voľnočasových ihrísk.
 • Dohodneme rekonštrukciu Zvolenského zámku zo štátneho rozpočtu, ako sme to dohodli a zrealizovali pred viac ako 20 rokmi.

Sociálne veci a bývanie

 • Budeme stavať mestské nájomné byty s nízkym nájomným, ako sme to robili, keď som bol primátor.
 • Zriadime sociálnu službu – monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci (tzv. elektronický strážca formou náramku).
 • Zriadime zariadenie pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život.

Životné prostredie

 • Máme ekologické riešenia, ktoré pomôžu stabilizovať a znížiť vysoké platby za energie, vodu a likvidáciu komunálneho odpadu.
 • Na verejné budovy vo vlastníctve mesta, tam, kde je to možné, umiestnime fotovoltaické panely, slnečné kolektory, zelené strechy, budeme využívať geotermálnu energiu, vodozádržné opatrenia.
 • Zabezpečíme meranie kvality ovzdušia, hluku a softvér, ktorý bude zobrazovať aktuálnu hlukovú mapu.
 • Aktualizujeme generel zelene a zvýšime starostlivosť o dreviny a zeleň.
 • Zvýšime kapacitu vodojemu Lukové a dobudujeme kanalizáciu a ČOV v Zolnej.

Ochrana osôb, majetku a starostlivosť o majetok

 • Inovatívnym riešením rozšírime kamerový systém Mestskej polície na školy, škôlky a ďalšie objekty.
 • Zmodernizujeme a rozšírime Zvolenskú optickú metropolitnú sieť.
 • Posilníme kybernetickú bezpečnosť, rozšírime digitálne služby mesta.
 • Znížime energetickú spotrebu a zlepšíme tepelno-technické vlastnosti troch základných škôl.
 • Prístavbou zvýšime kapacitu materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Dokončíme rekonštrukcie školských dvorov vrátane modernizácie povrchov, zariadenia a oplotenia.
 • Zrekonštruujeme vonkajší športový areál ZŠ M. Rázusa. Vymeníme bežecký ovál s vybudovaním nového tartanového povrchu. Vybudujeme nové sektory pre jednotlivé atletické disciplíny.

Využijeme potenciál akademických, vedecko-výskumných, vývojových a inovačných inštitúcií pre efektívny rozvoj Zvolena.
To prinieslo Zvolenu úspech aj v časoch, keď som bol primátor.

Podporujú ma

Kandidujem ako nezávislý kandidát.

Napriek tomu ma podporuje najsilnejší tím kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Kto moju kandidatúru na primátora podporuje:

 

Aké tímy kandidátov na poslancov ma podporujú:

Za päťkoalíciu HLAS – SD, SME RODINA, SMER – SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA l NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ma podporujú títo kandidáti na poslancov:​

Ing. Peter Košík, PhD., PhDr. Timea Laššáková, PhD., Ing. Ján Jurný, Michal Ondriska, Mgr. Lukáš Slatinec, MUDr. Jozef Ježík, Miroslav Kapusta, Ing. Dušan Kišfaluši, Ing. Štefan Repko, Ing. Igor Šufliarsky, Mgr. Adriana Žilová, Bc. Martin Petriska, Ján Gubčo, Ing. Ján Orolín, Ing. Sára Mária Hildegarda Škradová, PaedDr. Juraj Družbacký, Ing. Dušan Gonda, MBA, Mgr. Andrea Hnatkovičová, Ing. Miroslav Kusein, Bc. Richard Miartuš, MUDr. Jana Szedélyová

Za nezávislých kandidátov na poslancov ma podporujú:

Ján Blazsek, Ing. Branislav Husár, Bc. Vanesa Indrová, Mgr. Matej Révay, Ing. Rozália Vaňová, PhD., PaedDr.
Anna Petríková Bambúchová, Ing. Katarína Karczub Pulišová, Rastislav Karczub, Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný,
Denisa Záchenská, Doc., Mgr. PhDr. Miroslav Slížik, PhD., Ing., Mgr. Lukáš Richtárech, MHA, Peter Hričina,
Bc. Dušan Košík, Gabriel Nevlazla, Michal Jodas, Ing.arch. Milan Banský, Ing. Lucia Kalmanová Sudimáková,
Mgr. Ján Pavlík, PhD, Vladimír Nemec, Matej Snopko.

"Spájame sily. Máme najsilnejší tím kandidátov na poslancov. A ďalší stále pribúdajú."

Nedajte sa oklamať

V živote aj v politike platí, že kým si pravda obuje topánky, lož niekoľkokrát obehne celý svet. Počas mojej politickej pôsobnosti som sa dozvedel mnoho nepravdivých a falošných správ o mne a o mojej rodine. Chcem, aby ste priamo odo mňa dostali vysvetlenie všetkých týchto falošných správ, ktoré sa o mne šíria rôznymi cestami. Tu ich uvádzam na pravú mieru. Viem, že vo Zvolene žijú úprimní a féroví ľudia. Takéto intrigy škodia aj im, brzdia rozvoj a kvalitu života nás všetkých.

O mne

Som ženatý, mám 2 deti.
Aktívne hovorím anglicky a rusky.

 

Tretí rok s tímom špičkových programátorov, odborníkov, vedcov, umelcov, grafikov pracujem na projekte, ktorého cieľom je prispieť k záchrane našej planéty pred klimatickými zmenami, priniesť výrazné úspory energií, posilniť zdravie obyvateľov na všetkých kontinentoch, vzdelávať ľudí a posilniť povedomie v oblasti životného prostredia. Plánované spustenie projektu: 2022.


Štúdium, stáže, pracovné skúsenosti
Po ukončení štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave som  od r. 1983 pracoval v Závodoch ťažkého strojárstva v Detve ako vedúci prípravy a realizácie investícií. Podnik ma vyslal na odbornú stáž na Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky v Prahe. Odtiaľ som metodicky riadil investičné útvary všetkých podnikov ZŤS na Slovensku. 
Po návrate z Prahy ma zamestnanci podniku zvolili za Predsedu dozornej rady.
V rokoch 1992-98 som bol konateľom spoločnosti INVESTEX, pôsobiacej v oblasti projektovania a dodávky stavieb na kľúč, zahraničného obchodu. Vtedy som absolvoval manažérsku stáž v USA.
V rokoch 1996 – 1998 som zároveň pôsobil ako podpredseda Akademického senátu City University Bratislava.

Poslanec NR SR, Primátor mesta Zvolen, Poslanec Európskeho parlamentu, Predseda BBSK


V období rokov 1998 – 2002 som pôsobil ako Poslanec NR SR – Podpredseda Výboru pre financie, rozpočet a menu, člen Výboru pre európsku integráciu, člen Spoločného parlamentného výboru EÚ – SR.

V rokoch 1998 – 2005 som bol primátorom mesta Zvolen. Banky v tomto období dlhodobo hodnotili mesto Zvolen ako najlepšie hospodáriacu samosprávu na Slovensku.

Ako svojho kandidáta do volieb do Európskeho parlamentu v r. 2004 ma jednomyseľne podporilo Združenie miest a obcí Slovenska – 2800 miest a obcí. Poslancom Európskeho parlamentu som bol v rokoch 2004 – 2019. 

Opakovane ma menovali Hlavným spravodajcom pre rozpočet Európskej Únie, bol som zvolený za Kvestora a člena Predsedníctva Európskeho parlamentu.

V rokoch 2010 – 2013 som pôsobil ako Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Ocenenia:

1998: Ministerstvo výstavby a verejných prác SR za I. miesto v celoslovenskej súťaži Progresívne a cenovo dostupné bývanie
2002: Cena mesta Banská Štiavnica za rozvoj kultúrneho dedičstva
2003: Strieborný Golem za výsledky hospodárenia mesta Zvolen
2007: Štátne vyznamenanie prezidenta Rumunska Biely kríž
2009: Cena primátora mesta Zvolen
2011-2013: Opakované ocenenie Transparency International: Najtransparentnejší kraj na Slovensku.

 

Celý môj podrobný životopis si môžete pozrieť TU

Dosiahnuté výsledky

Obdobie 1992 až 1998, keď som bol konateľ firmy, ktorá 

 • V rokoch 1996 až 1998  zrekonštruovala vo Zvolene na sídlisku Podborová 3 bytové domy,  tzv. bašne, ktoré tu zostali po odchode vojakov bývalej sovietskej armády. Napriek vážnym nedostatkom (napr. v bytovkách neexistovali pivničné priestory, budovy sme podkopali a vytvorili úplne nové pivničné priestory) a napriek vysokej inflácii (25%), sme počas celej výstavby zmluvné ceny s budúcimi vlastníkmi bytov zachovali. Viac ako 170 rodín tak získalo nové bývanie.  Boli to pritom najlacnejšie byty na Slovensku a zároveň byty s najnižšími nákladmi na energie. So Štátnym fondom rozvoja bývania sme hromadne pomohli novým obyvateľom Zvolena získať financovanie bytov za mimoriadne nízke úrokové sadzby a splátky vo výške nájomného.
 • V rokoch 1996 až 1998 sme majetkovoprávne vysporiadali pozemky na sídlisku Zlatý Potok, zabezpečili vybudovanie všetkých inžinierskych sietí a vybudovali tri nové ulice novej štvrte (Nezábudková, Nevädzová a Podbeľová), vrátane niektorých rodinných domov. Tým sme položili základy úplne novej, dnes už rozsiahlej, štvrte individuálnej bytovej výstavby.
 

Obdobie 1998 – 2005, keď som pôsobil ako primátor mesta Zvolen:

 • Pripravili sme a zrealizovali prvú – najrozsiahlejšiu etapu rekonštrukcie námestia SNP vo Zvolene.
  Komunikáciu s občanmi som vždy pokladal za hlavnú prioritu. Preto sme do všetkých poštových schránok vo Zvolene poslali návrh, ako má nové námestie vyzerať a umiestnili sme ho aj do výkladov obchodov. Viac ako 1600 domácností sa zúčastnilo ankety, v ktorej viac ako 92 % písomne odpovedalo, že súhlasia s našim návrhom. Proti bolo len okolo 6 %.
  Po realizácii prvej etapy si 97 % Zvolenčanov želalo, aby podľa projektu pokračovala aj ďalšia etapa.
 • Postavili sme 126 mestských nájomných bytov s nízkym nájomným. 
  Vytvorili sme podmienky pre viac ako 330 ľudí, aby sa kvôli drahému bývaniu nemuseli sťahovať zo Zvolena.
  Bola to prvá výstavba mestských nájomných bytov vo Zvolene od roku 1989.
 • Zmodernizovali sme verejné osvetlenie vo viac ako 32 uliciach a ôsmich parkoviskách a ušetrili tak 40 % nákladov na elektrickú energiu.
 • Urobili sme veľkú rekonštrukciu desiatich ulíc v meste.
 • Vybudovali sme päť nových ulíc, tri kruhové objazdy vrátane vnútorného mestského okruhu a novej mestskej komunikácie Hronská ulica, ktorá odľahčila dopravu v centre mesta. Z dvojsmernej Kozačekovej ulice v priestore obchodného domu Centrum sme vytvorili jednosmernú s novými  parkovacími miestami.
 • Pravidelne som každý rok organizoval stretnutia s podnikateľmi, aby som im predstavil a prediskutoval s nimi zámery rozvoja mesta.
 • Ako primátor a zároveň poslanec Národnej rady som prispel k získaniu potrebných financií na rekonštrukciu Zvolenského zámku, hoci zámok nepatrí mestu. Odvtedy prešlo 20 rokov a dlhodobo zanedbávaný Zvolenský zámok nutne vyžaduje ďalšiu rekonštrukciu.
 • Na základe dobrého hospodárenia mesto prispelo dvomi miliónmi slovenských korún ( 66 tisíc Eur) na rekonštrukciu kostola sv. Alžbety a evanjelického kostola.
 • Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu sa mi podarilo získať financie na dokončenie reštaurovania interiéru kostola sv. Matúša v Zolnej a na archeologický výskum Pustého hradu.
 • Ministerstvo dopravy SR ma ako primátora nútilo, aby sme do svojho majetku prevzali most v smere z námestia na Banskú Bystricu, pretože most nepatril do štátnej infraštruktúry. Ja som s tým nesúhlasil, lebo most bol v zlom technickom stave. Po mnohých rokovaniach sa mi podarilo zmluvne zaviazať ministerstvo dopravy, aby most najprv zrekonštruoval štát. Mesto tak ušetrilo takmer 30 miliónov korún (milión eur).
  Keď som sa stal županom, na moje prekvapenie som našiel tento zdevastovaný most v majetku nášho kraja. Štát ho tam medzitým presunul v rámci prenosu kompetencií v dezolátnom stave, jeden stupeň pred haváriou. Napriek prebiehajúcej finančnej kríze sme most zbúrali a postavili úplne nový, a to všetko v rekordnej lehote pol roka!
 • V spolupráci s Technickou univerzitou (Ing. Tiborom Weisom) sme rozbehli budovanie infraštruktúry pre elektronickú komunikáciu na báze optických vlákien s obrovskou prenosovou kapacitou. Pripojili sa na ňu všetky organizácie verejného charakteru, školy a školské zariadenia. Podarilo sa nám vytvoriť jedinečný systém budovania metropolitnej optickej siete, ktorý doteraz ušetril z rozpočtu mesta viac ako milón eur. 
 • V spolupráci s mestskou políciou sme zabezpečili pre Zvolen prvý kamerový systém, financovaný zo štátneho rozpočtu, ktorý sme pripojili na optickú metropolitnú sieť.
 • Na základe Zákona o vojnových hroboch, ktorý som predložil v Národnej rade, sa mi po schválení zákona podarilo získať významné finančné prostriedky, pomocou ktorých sme zrekonštruovali rumunský vojenský cintorín.
 • Rumunsko, ako vďaku za výbornú spoluprácu darovalo mestu rozsiahle pozemky – veľkú časť rumunského vojenského cintorína. Tým  ušetrilo mestu milióny korún na nákup nových pozemkov, na ktorých sú dnes hrobové miesta civilného cintorína.

 

Obdobie 2005 -2019, keď som pôsobil ako Poslanec Európskeho parlamentu a Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Pomáhal som Zvolenu vždy, kedykoľvek ma o to vedenie mesta požiadalo.
 • Zaslúžil som sa o to, že mesto získalo od štátu areál kasární kpt. Nálepku ( tzv. Hronské kasárne na sídlisku Balkán) za jedno euro. Teraz sú tam mestské nájomné byty.
 • Napriek finančnej kríze a nedostatku financií počas mojej funkcie župana sa vo Zvolene zrekonštruovali tri mosty – dva pri zámku, tretí na Rákoši smerom na Banskú Bystricu. 
 • Z eurofondov (3,3 mil. eur) sme kompletne zrekonštruovali cestu popri zámku,  Jesenského ulicu cez Lieskovec, Očovú, až po Detvu.
 • Podarilo sa mi získať strategického investora, nemeckú firmu svetového formátu, Continental. V spolupráci s Technickou univerzitou sme presvedčili vedenie firmy, aby presunulo do Zvolena aj výskum a vývoj svojich výrobkov. Týmto krokom stúpol význam Zvolena a záujem ďalších investorov. Získali sme zo štátneho rozpočtu 100 milión slovenských korún, ktoré nám umožnili pripraviť  nové  inžinierske siete. Ich kapacita napomohla vybudovaniu objektov obchodných reťazcov,  ktorých je vo Zvolene omnoho viac, ako v iných mestách.
 • Do Zvolena prišiel prvý veľký obchodný reťazec METRO, ktorý pri príchode daroval mestu milión korún.
 • V tom čase som ako primátor rokoval s výrobcom tyčiniek DRU o presune ich výroby do Zvolena. Od roku 2005 táto firma všetky produkty pod touto značkou vyrába už iba vo Zvolene. Fabrika s 250 zamestnancami vtedy zamestnala množstvo ľudí, ktorí boli najťažšie zamestnateľní na trhu práce.
 • Mesto pod mojim vedením pomohlo vytvoriť viac ako 2100 nových pracovných miest. Aj po mojom odchode do Európskeho parlamentu a vo funkcii župana ma vedenie firmy Continental požiadalo o pomoc pri schvaľovaní projektu ďalšieho rozšírenia závodu. Podarilo sa a vznikli tak ďalšie stovky nových pracovných miest.

Obdobie 1998 – 2005, keď som pôsobil ako Primátor mesta Zvolen:

 • Ako primátor mesta som pomohol zabezpečiť financovanie z predvstupových fondov EÚ ISPA pre rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd, bez ktorej by nebol možný ďalší rozvoj Zvolena. Celková investícia 480 mil. SK (16 mil. Eur), z toho 250 mil. SK z EÚ, cca 125 mil. SK zo štátneho rozpočtu.
 • Získal som pre mesto granty a sponzorské príspevky v hodnote viac ako 100 mil. SK (3,3 mil. eur).
 • Ako primátor som si z platu nenechal za obidve obdobia primátorovania ani cent. Odstupné po ukončení funkcie som rozdal školám, škôlkam a jasliam v pôsobnosti mesta Zvolen podľa počtu detí, ktoré ich navštevovali.
 • Protikorupčnými opatreniami a dobrým hospodárením sa nám podarilo 11 krát znásobiť príjem z majetku mesta. 
 • Za prvých 5 rokov môjho primátorovania sme znížili dlhovú službu mesta z 24 % na 1 %.
 • Počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora sme urobili zo Zvolena najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku s najvyššími investíciami na obyvateľa. 

 

Obdobie 2005 -2019, keď som pôsobil ako Poslanec Európskeho parlamentu a Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Ako predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja sa mi podarilo do okresu Zvolen priniesť investície z rozpočtu kraja a z fondov EÚ v hodnote viac ako 10 miliónov eur. 
 • Aj vo funkcii predsedu samosprávneho kraja som sa dobrovoľne vzdal svojho platu. Nedal som si ho vôbec vyplácať. Tým som kraju ušetril financie aj na odvody do sociálnej, zdravotnej poisťovne, aj daň zo mzdy, rovnako, ako keď som bol primátor. Sám som sa tým osobne pripravil celkom o 9 rokov nevyplateného príjmu. V čase krízy však moje peniaze, ktoré zostali v rozpočte kraja, výrazne pomohli spolufinancovať projekty z fondov EÚ v celkovej výške viac ako 4,6 milióna eur. Na služobné cesty som chodil vlastným autom, náklady na naftu, opravy auta, ubytovanie na služobných cestách som platil zo svojich peňazí, rovnako som používal svoj mobil, svoj počítač,…

Obdobie 1998 – 2005, keď som pôsobil ako Primátor mesta Zvolen:

 • Sponzorsky som pre mesto zabezpečil sociálny taxík, ktorý slúžil zdravotne postihnutým, odkázaným a starším ľuďom, ktorí za túto službu platili symbolickú korunu (3 centy).
 • Pre Nemocnicu s poliklinikou vo Zvolene sa nám podarilo získať prvý diagnostický CT prístroj a financie zo štátneho rozpočtu.
 • Zabezpečil som sponzorsky financie na vybudovanie parkoviska nad nemocnicou, hoci nemocnica s poliklinikou nepatrila mestu.


Obdobie 2005 -2019, keď som pôsobil ako Poslanec Európskeho parlamentu a Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Polovicu všetkých svojich príjmov som viac ako 20 rokov venoval odkázaným ľuďom. 
 • Podarilo sa nám dosiahnuť, že nemocnice v kraji, ktoré patrili pod samosprávny kraj, sa prestali zadlžovať a nemusel ich samosprávny kraj dotovať – vrátane nemocnice s poliklinikou Zvolen.
 • Za obdobie môjho primátorovania získali mestské Zvolenské noviny ocenenie Najlepšie mestské noviny na Slovensku.
 • Dotiahol som do Zvolena podujatie Envirofilm – celosvetovú súťaž filmov o životnom prostredí. Režiséri z celého sveta každý rok počas môjho primátorovania navštevovali Zvolen a na Zvolenskom zámku víťazi preberali ocenenia. 
 • V spolupráci s katolíckym dekanom Stanislavom Vargom a evanjelickým farárom Jánom Podlesným sme upevnili priateľstvo medzi členmi obidvoch cirkví. Odvtedy sa na Štedrý večer v kostole sv. Alžbety a v evanjelickom kostole čítajú priateľské listy, ktoré jedna cirkev adresuje druhej.
 • Po rekonštrukcii námestia bolo námestie plné vonkajších terás a plné ľudí. Hrala tu pravidelne živá hudba. Do Zvolena chodilo na zmrzlinu, na prechádzku, za relaxom veľa obyvateľov z okolia Zvolena a z Banskej Bystrice. Námestie žilo.
 • Pri jubilejnom 10. ročníku výstupu na Pustý hrad bez toho, aby to rozpočet mesta stálo čo len jednu korunu, sa nám podarilo spropagovať toto podujatie tak, že sa o ňom dozvedelo celé Slovensko. Na podujatie v ten deň prišlo okolo 7 tisíc návštevníkov. Uskutočnili sme tam prvý sobáš po viac ako 700 rokoch. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 3 tisíc svadobných hostí zo 7 krajín. Reklamný spot, ktorý v najsledovanejšej televízii v 17-tich najlepších vysielacích časoch videlo viac ako 2 milióny ľudí, priniesol od sponzorov do pokladnice mesta obrovskú finančnú čiastku, ktorá pokryla náklady na celé podujatie a ešte zostalo dosť zdrojov aj na iné veci… 
 • Prišli aj iné podujatia podobného charakteru a ďalšie finančné zdroje. Mám za sebou aj ďalšie príbehy, ako sa podarilo financovať kultúrne podujatia bez toho, aby to stálo pokladňu mesta čo len korunu…
 • Za obdobie môjho primátorovania získali mestské Zvolenské noviny ocenenie Najlepšie mestské noviny na Slovensku.
 • Dotiahol som do Zvolena podujatie Envirofilm – celosvetovú súťaž filmov o životnom prostredí. Režiséri z celého sveta každý rok počas môjho primátorovania navštevovali Zvolen a na Zvolenskom zámku víťazi preberali ocenenia. 
 • V spolupráci s katolíckym dekanom Stanislavom Vargom a evanjelickým farárom Jánom Podlesným sme upevnili priateľstvo medzi členmi obidvoch cirkví. Odvtedy sa na Štedrý večer v kostole sv. Alžbety a v evanjelickom kostole čítajú priateľské listy, ktoré jedna cirkev adresuje druhej.
 • Po rekonštrukcii námestia bolo námestie plné vonkajších terás a plné ľudí. Hrala tu pravidelne živá hudba. Do Zvolena chodilo na zmrzlinu, na prechádzku, za relaxom veľa obyvateľov z okolia Zvolena a z Banskej Bystrice. Námestie žilo.
 • Pri jubilejnom 10. ročníku výstupu na Pustý hrad bez toho, aby to rozpočet mesta stálo čo len jednu korunu, sa nám podarilo spropagovať toto podujatie tak, že sa o ňom dozvedelo celé Slovensko. Na podujatie v ten deň prišlo okolo 7 tisíc návštevníkov. Uskutočnili sme tam prvý sobáš po viac ako 700 rokoch. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 3 tisíc svadobných hostí zo 7 krajín. Reklamný spot, ktorý v najsledovanejšej televízii v 17-tich najlepších vysielacích časoch videlo viac ako 2 milióny ľudí, priniesol od sponzorov do pokladnice mesta obrovskú finančnú čiastku, ktorá pokryla náklady na celé podujatie a ešte zostalo dosť zdrojov aj na iné veci… 
 • Prišli aj iné podujatia podobného charakteru a ďalšie finančné zdroje. Ak budete chcieť, porozprávam vám aj ďalšie príbehy, ako sa nám podarilo financovať kultúrne podujatia bez toho, aby to stálo pokladňu mesta čo len korunu…
 • Moju prácu primátora ocenilo Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má okolo 2800 miest a obcí. Napriek tomu, že primátori a starostovia sú zvolení za rôzne politické strany, jednomyseľne ma podporili pri kandidovaní do Európskeho parlamentu ako svojho kandidáta.

 • Získal som viaceré ocenenia, napríklad:
  • Cena ministra výstavby a verejných prác za 1. miesto v kategórii Efektívne a cenovo dostupné bývanie.
  • Cena mesta Banská Štiavnica za rozvoj kultúrneho dedičsta. 
  • Cena primátora Zvolena.
  • Ocenenie Najlepšie hospodáriace mesto – od Prvej komunálnej banky, ktorá spravovala financie miest a obcí. 
  • Strieborný Golem za dlhodobé výborné hospodárenie mesta – od Hospodárskych novín a Ekonomickej Univerzity.
  • Cena prezidenta Rumunska – Biely kríž. 
  • Opakované ocenenie od Transparency International – Najtransparentnejší kraj na Slovensku. 
  • Dobrovoľník roka – od celoslovenskej detskej organizácie Fénix.
 • Som doteraz jediným poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska, komu opakovane zverili rozpočet všetkých desiatich európskych inštitúcií. Podarilo sa mi v rozpočte EÚ znížiť náklady na byrokraciu o stovky miliónov eur.
 • Stal som sa prvým Slovákom, ktorého zvolili do vedenia Európskeho parlamentu.
 • Presadil som v Európskom parlamente výnimku, ktorou získalo Slovensko 2 miliardy eur navyše.
 • Bol som v EÚ hlavným spravodajcom mnohých významných aktov. Napríklad prispel som k tomu, aby Európsky stabilizačný mechanizmus mohol včas zasiahnuť a zachrániť krajiny EÚ, ktoré sa dostanú do finančných problémov.

Povedali o mne